Chuyên viên Kế toán Tổng hợp

Mã công việc: 049 Độ tuổi: 24-38
Số năm kinh nghiệm: 01 Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Hà Nội Ngày hết hạn: 15/08/2019
Giới tính: Nam/Nữ Trình độ ứng viên: Cử nhân
Email nhận Hồ sơ tuyendung@venesa.vn    

 

Mô tả:

Nhóm việc

Mô tả chi tiết

1.       LẬP KẾ HOẠCH

–       Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch của bộ phận

–       Lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả công việc hàng kỳ theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

 

2.      QUẢN TRỊ SỐ LIỆU

–       Soát xét các bút toán Kế toán viên hạch toán, hạch toán các bút toán phân bổ, chi phí, kết chuyển để đóng sổ Kế toán theo định kỳ quy định của Công ty. Tổ chức rà soát định kỳ hàng tuần/ tháng hạn nộp báo cáo cho Công ty theo đúng quy định.

–    Kiểm tra, kiểm soát  thanh toán Lương, thưởng , bảo hiểm , thuế TNCN và lập Lệnh chi trả Lương, thưởng hàng tháng đúng hạn.

–       Lập các tờ khai, quyết toán thuế định kỳ ( tháng, quý, năm ) đúng thời hạn quy định.

–       Kiểm tra việc hạch toán kế toán của Kế toán viên Phần hành theo đúng quy định của Nhà nước và đáp ứng các quy định của Công ty

–       Kiểm tra, thẩm định báo cáo của các Công ty thành viên. Lập báo cáo hợp nhất

–       Chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính, hồ sơ kế toán tài chính- quản trị và các báo cáo khác của Công ty.

–       Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.

–       Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.

–       Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

–       Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

–        Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

–       Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

–       Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu  cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.

–       Chịu trách nhiệm trước Kế toán trưởng về việc tổ chức thực hiện thu thập, ghi chép, tổng hợp và hạch toán kế toán đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng quy định pháp luật, chế độ tài chính kế toán, đảm bảo các báo cáo kế toán chính xác, trung thực, kịp thời.

–       Phối hợp với các Kế toán viên giúp Kế toán trưởng xây dựng các quy định, quy trình hạch toán, nhằm quản lý chặt chẽ và hiệu quả trong công tác kiểm soát hàng hóa, tài sản, doanh thu, chi phí và công nợ.

3.      QUẢN TRỊ THÔNG TIN

–       Thực hiện bảo quản, lưu trữ số liệu, các báo cáo trong máy vi tính được giao làm việc và phần mềm chương trình kế toán.

–       Thực hiện in ấn, đóng sổ, báo cáo được bảo quản lưu trữ cùng các chứng từ, sổ sách kế toán và văn bản tài liệu liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

–       Thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của Công ty/Tập đoàn. Nghiêm cấm việc sử dụng, khai thác các phương tiện viễn thông, tài sản, tiền và các văn bản giấy tờ được giao quản lý nhằm trục lợi, phục vụ cho các mục đích của cá nhân.

4.      CÔNG VIỆC KHÁC

–       Đảm bảo các khoản thu chi đều có cơ sở pháp lý (như lập hợp đồng, biên bản thỏa thuận thu chi với công ty nội bộ trong TĐ).

–       Thực hiện các công  việc khác  theo sự phân công của CBLĐ quản lý trực tiếp