Chuyên viên Kế toán Chi nhánh

manager |
Mã công việc: 042 Độ tuổi: 23-35
Số năm kinh nghiệm: 1-2 Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Địa điểm: Hà Nội Ngày hết hạn: 25/07/2019
Giới tính: Nam/ Nữ Trình độ ứng viên: Cử nhân

 

 

Nhóm việc Mô tả chi tiết
1.       LẬP KẾ HOẠCH –       Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch của bộ phận

–       Lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả công việc hàng kỳ theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

 

2.      QUẢN TRỊ SỐ LIỆU

1. Phần hành thanh toán :

–   Kiểm tra hóa đơn, chứng từ nội dung của các hồ sơ thanh toán, kiểm tra công nợ trước khi làm thủ tục tạm ứng, thanh toán.

– Cập nhật  lập chứng từ thanh toán tiền mặt phiếu thu – phiếu chi, đảm bảo số phiếu được liên tiếp. Theo dõi kiểm soát tồn quỹ tiền mặt hàng ngày. Đảm bảo cập nhật tiền vào hệ thống phần mềm quản lý hàng ngày, đối chiếu số dư trên hệ thống phần mềm với tiền mặt thực tế tại quỹ.

– Đốc thúc, kiểm tra việc nộp tiền mặt vào TK chi nhánh của Thủ quỹ.

–    Lưu trữ đầy đủ bản cứng các tài liệu liên quan đến phiếu thu – phiếu chi.

–    Kiểm tra , tập hợp Hồ sơ liên quan đến thanh toán Bonus lần 1 trước khi chuyển KT phụ trách kiểm soát thanh toán Chi trả Bonus hàng tháng.

–    Theo dõi thời hạn chuyển hồ sơ cho Phòng Tài Chính Kế Toán.

–    Lập báo cáo quỹ tiền mặt tại Chi nhánh và gửi KTT – GĐTC hàng ngày.

–     Cuối tháng đối chiếu sổ quỹ với thủ quỹ Chi nhánh, lập biên bản kiểm kê quỹ  hoặc kiểm kê bất thường theo chỉ định của KTT .

–    Hỗ trợ KTTH trong việc ký, chuyển Bảng lương, thưởng, bonus cho GĐ chi nhánh ký duyệt và chuyển thanh toán ra Ngân hàng .

2. Phần hành quản lý Tài sản- CCDC chi nhánh :

– Cập nhật các biến động tăng/giảm tài sản với đầy đủ nội dung chi tiết cần quản lý vào phần mềm kế toán (tên tài sản, giá trị, ngày sử dụng, bộ phận sử dụng, vị trí….) của Chi nhánh

– Thực hiện việc điều chuyển tài sản căn cứ theo các biên bản điều chuyển, biên bản thanh lý/hỏng/mất…. trong cùng một bộ phận, giữa các bộ phận và giữa các công ty trong TĐ

–     Chuyển  đầy đủ bản cứng các tài liệu liên quan đến tăng/giảm/điều chuyển tài sản theo tháng cho KTTH ( phụ trách KT chi nhánh).

–     Thực hiện kiểm kê đột xuất tại các bộ phận của Chi nhánh và Lập biên bản kiểm kê TS- CCDC định kỳ theo quy định của Công ty – Tập đoàn .

3. Phần hành quản lý hàng hóa chi nhánh :

–    Kiểm tra Phiếu xuất – nhập hàng hóa thực tế tại Chi nhánh làm căn cứ hạch toán  nhập, xuất hàng vào Phần mềm Kế toán.

–          Căn cứ vào Biên bản trả lại hàng bán ( tình trạng hàng ) để nhập lại kho theo quy định.

–          Hỗ trợ Thủ kho ( tổng, chi nhánh ) trong quá trình kiểm kê hàng hóa.

–          Kiểm tra – Ký xác nhận Biên bản kiểm kê kho hàng hóa .

4.Cập nhật hóa đơn bán hàng và quản lý công nợ phải thu

–          Cập nhật hóa đơn bán hàng, CS  vào phần mềm Kế toán

–          Theo dõi, quản lý đôn đốc thu hồi các khoản công nợ phải thu

–          Báo cáo doanh thu và báo cáo công nợ theo định kì

–          Cập nhật giải ngân hàng ngày

–          Báo cáo công nợ hàng tuwnd hết ngày 5, gửi vào ngày thứ 7 cho KTTH chi nhánh

–          Định kì đối chiếu báo cáo sale với SM

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

3.      QUẢN TRỊ THÔNG TIN 1.      Thực hiện bảo quản, lưu trữ tài liệu, số liệu, các báo cáo trong máy vi tính được giao làm việc và phần mềm chương trình kế toán.

2.    Thực hiện in ấn, đóng sổ , báo cáo được bảo quản lưu trữ cùng các chứng từ, sổ sách kế toán và văn bản tài liệu liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.

3.    Thực hiện bảo mật thông tin theo quy định của Công ty/Tập đoàn. Nghiêm cấm việc sử dụng, khai thác các phương tiện viễn thông, tài sản, tiền và các văn bản giấy tờ được giao quản lý nhằm trục lợi, phục vụ cho các mục đích của cá nhân.

4.      CÔNG VIỆC KHÁC 1.      Hỗ trợ KTTH trong việc ký, chuyển Hóa đơn cho GĐ chi nhánh ký duyệt và chuyển Hóa đơn, chứng từ gốc cho KTTH hàng tuần .

2.      Thực hiện các công  việc khác  theo sự phân công của CBLĐ

3.      Bản mô tả công việc này là những Phần cơ bản trong quá trình đảm nhiệm Phần hành  có sửa  đổi khi Trưởng bộ phận điều chỉnh Phần hành.

CV gửi về mail: tuyendung@venesa.vn